• Merken
  • Nieuw
  • Summer Special

Algemene voorwaarden

1. Contact
a) Contact voor een B.V.
Brilmij Groep B.V.

Willem Barentszstraat 1
2315TZ Leiden
Nederland
Telefoonnummer: 071 737 00 74
Fax: nvt
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 31047357
BTW-nummer: NL805357233B01

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Bevoegd is de zogeheten Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, www.sgc.nl.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

2. Herroepingsrecht
Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Brilmij Groep B.V., Willem Barentszstraat 1, 2315TZ, Leiden, Nederland, [email protected], 071 737 00 74 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.
Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Overeenkomsten voor de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Overeenkomsten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
Overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.
Een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Brilmij Groep B.V., Willem Barentszstraat 1, 2315TZ, Leiden, Nederland, [email protected], 071 737 00 74

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


3. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Identiteit van de ondernemer

Zonnebrillen.com
Willem Barentszstraat 1
2315TZ Leiden
Nederland
Telefoonnummer: 071 737 00 74
Fax: nvt
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 31047357
BTW-nummer: NL805357233B01

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt niet accepteren.

Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand met Brilmij Groep B.V..

Door de presentatie van de producten in de online-winkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst
De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Betaling
In onze webwinkel zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder heeft gelegitimeerd, vragen wij de uitgevende instelling van uw creditcard direct na de bestelling om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Naar het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.
De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Tijdens de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

iDeal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u door de online betaaldienst aanbieder Adyen iDEAL BV doorgestuurd naar het internetbankieren van uw gekozen bank. Om het factuurbedrag via iDEAL te kunnen betalen moet u op de voor u voor deze bank bekende manier inloggen en de betalingsopdracht met de al ingevulde gegevens aan ons bevestigen. Uw bank toont onmiddellijk een bevestiging van de betaling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Eigendomsvoorbehoud
Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

Schade tijdens bezorging
Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

Wettelijke garantie
Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres blijven onverlet.

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheden van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen, hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclame-uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, komen wij jegens ondernemers onze garantieverplichting in eerste instantie naar onze keus na door het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een zaak die geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

in geval van schade door dood of lichamelijk letsel bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.
Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn, vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten via e-mail onder [email protected]

Aansprakelijkheid
Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

in geval van schade door dood of lichamelijk letsel
bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.
In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

Gedragscode
Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops kwaliteitscriteria
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

Geschillenbeslechting
Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Bevoegd is de zogeheten Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, Nederland, www.sgc.nl.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Slotbepalingen
Indien u handelaar bent, geldt het Nederlands recht met nadrukkelijk uitsluiting van het Weens koopverdrag (Verdrag van de VN d.d. 11 april 1980, Trb. 1986,61).

Voor handelaren geldt: Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.